Stomie

Časopis Radim - přihláška k odběru

Pokud si přejete dostávat časopis pro stomiky Radim 2 x ročně zdarma, vyplňte níže přihlášku a klikněte na modrý obdélník "Souhlasím s výše uvedeným..." na konci této stránky. Děkujeme.

Potvrzuji, že poskytuji společnosti ConvaTec Česká republika, s. r. o., se sídlem Olivova 4, 110 00 Praha 1 (dále jen „správce“) na celé období, po které budu zákazníkem správce, svůj výslovný, svobodný a vědomý souhlas se zpracováním zde poskytnutých osobních údajů, včetně citlivých údajů, zejména jména a příjmení, adresy, telefonního čísla, data narození, typu zdravotních obtíží a používaných zdravotních pomůcek, data operace, názvu nemocnice a jména a příjmení ošetřující zdravotní sestry (dále jen „údaje“).

Prohlašuji, že jsem byl při poskytování tohoto souhlasu informován o dobrovolnosti poskytnutí údajů, o tom, že zpracování údajů bude probíhat v písemné a elektronické podobě a o mých právech vyplývajících z příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“), zejména o mém právu požadovat po správci informaci o zpracování mých údajů. Jsem si vědom toho, že správce je povinen předat mi informaci bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné k poskytnutí informace. Dále jsem si vědom, že v případě, že zjistím nebo se budu domnívat, že správce nebo jiný zpracovatel provádí zpracování mých údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, můžu (i) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, (ii) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranili takto vzniklý stav, zejména mohu požadovat blokaci, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci mých údajů. Byl jsem seznámen s tím, že se můžu se svým podnětem obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Dále beru na vědomí, že pokud dojde k porušení zákonných povinností ze strany správce nebo zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně.

Tímto výslovně souhlasím se zpracováním mých údajů pro účely: (a) provádění dotazníkového šetření týkající se měření kvality života, (b) pravidelného poskytování informací o tom, jak správně používat výrobky a služby správce, (c) pravidelného nabízení výrobků a služeb správce a (d) statistického zpracování mých údajů. Dále výslovně souhlasím s předáváním mých údajů (včetně citlivých údajů) ke zpracování třetí osobě (zejména ošetřujícímu zdravotnickému personálu anebo společnosti, jakožto zpracovateli údajů) k výše uvedeným účelům, a to i do jiných států, včetně států, jejichž právní ochrana osobních údajů neodpovídá úrovni ochrany poskytované zákonem.

Navigace