Právní upozornění

Obsah těchto webových stránek je v plném rozsahu vlastnictvím společností ConvaTec Ltd a / nebo ConvaTec Inc a / nebo Unomedical s.r.o. (Společně pod názvem "ConvaTec"), které o publikování a úpravách obsahu rozhodují, a je chráněn celosvětově platnými zákony o autorství a ochraně duševního vlastnictví. Tento obsah si můžete stáhnout pouze pro osobní potřebu, ale nejsou povoleny žádné úpravy ani další reprodukce obsahu. Všechna označení podle autorských zákonů, obchodní a ochranné známky jakož i oznámení o vlastnictví musí být zachovány v původní podobě a ConvaTec musí být uveden jako zdroj tohoto obsahu. S výjimkou výše uvedeného použití pro osobní potřebu nesmí být obsah kopírován ani nijak použit bez předchozího písemného souhlasu ConvaTecu.

Tyto webové stránky mohou obsahovat linky nebo odkazy na jiné stránky, ConvaTec však není odpovědný za obsah takových stránek a nenese odpovědnost za škody, újmy, zranění či bezdůvodné obohacení vyplývající z použití takového obsahu. Jakékoliv odkazy na jiné stránky mají sloužit výlučně ke zvýšení pohodlí uživatele tohoto webového sídla.

Ochranné známky, servisní známky, obchodní názvy, designy a výrobky, které se objevují na těchto webových stránkách, jsou chráněny zákony USA a mezinárodními zákony. Všechny ochranné známky vztahující se na výrobky nebo služby ConvaTecu jsou duševním vlastnictvím ConvaTec Inc. Nesmí se žádným způsobem používat bez předchozího písemného souhlasu ConvaTecu, s výjimkou případu, kdy jsou použity k identifikaci výrobků nebo služeb ConvaTecu. Práva všech dalších majitelů ochranných známek jsou plně respektovány.

Každá komunikace prostřednictvím těchto webových stránek, nebo jiným způsobem, postoupena ConvaTecu elektronickou poštou, telefonicky, běžnou poštou, faxem, textovou zprávou nebo jakkoli jinak bude považována za důvěrnou a bude použita pouze ConvaTecem nebo jinými organizacemi, které jsou s ConvaTecem ve smluvním vztahu, přičemž budeme / budou moci volně použít (bez časového omezení a bez nároku na platby či odměny) obsah takové komunikace, včetně nápadů, vynálezů, konceptů, technik nebo know-how, které v ní byly odhaleny, pro jakýkoliv účel, včetně vývoje, výroby a / nebo marketingu výrobků či služeb.

Tyto webové stránky jsou určeny pro návštěvníky starší 18 let. Tyto webové stránky nebudou použity na vědomé sbírání osobních údajů osob mladších 18 let.

Odesílatel jakékoliv komunikace prostřednictvím těchto webových stránek nebo jinak určené pro ConvaTec je zodpovědný za obsah a informace v ní obsažené, včetně pravdivosti a přesnosti. Účelem těchto webových stránek je poskytnout služby jeho návštěvníkům. ConvaTec si vyhrazuje právo kdykoliv smazat, upravit nebo doplnit obsah z těchto webových stránek, z jakéhokoli důvodu a bez předchozího oznámení komukoliv.


ConvaTec Limited
Registered Office:
GDC First Avenue
Deeside Industrial Park
Deeside
Flintshire
CH5 2NU
Company No: 01309639
Společnost registrovaná v Anglii & Walesu