Globální oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Convatec

Toto oznámení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno v říjnu 2023.

 

Ve společnosti Convatec je pro nás prioritou ochrana vašeho soukromí a osobních údajů.

Co popisuje toto oznámení o ochraně osobních údajů

Toto oznámení o ochraně osobních údajů popisuje, jak společnost Convatec Limited a její dceřiné společnosti (souhrnně "Convatec") shromažďuje, používá, ukládá a chrání vaše osobní údaje.
To zahrnuje veškeré osobní údaje shromážděné při používání našich webových stránek, mobilních aplikací, po telefonu, osobně a prostřednictvím komunikace, jako jsou e-maily a SMS. To může zahrnovat informace odeslané prostřednictvím formuláře nebo způsob, jakým interagujete s našimi službami.

Co rozumíme pod pojmem osobní údaje

Osobní údaje (známé také jako osobně identifikovatelné informace (PII)) jsou jakékoli informace, které by mohly vést k identifikaci osoby. To zahrnuje údaje, jako je vaše totožnost, kontaktní údaje, zdravotní stav a finanční údaje, které od vás můžeme shromažďovat.
Pokud jsou shromážděné údaje anonymní a nelze vás identifikovat, nepovažují se za osobní údaje.

Jaké údaje o vás společnost Convatec shromažďuje

Společnost Convatec od vás shromažďuje různé typy údajů. Kdykoli tak učiníme, budeme transparentně informovat o tom, jaké údaje zpracováváme a proč, a budeme vás je shromažďovat bezpečným a legálním způsobem.

Typy osobních údajů, které o vás můžeme shromažďovat

Společnost Convatec shromažďuje, používá, uchovává a předává následující typy osobních údajů:

 • Identifikační údaje
  To zahrnuje vaše jméno, příjmení, titul, datum narození a pohlaví.
 • Kontaktní údaje
  Vaše fakturační a dodací adresa, e-mail a telefonní číslo.
 • Zdravotní data
  Zdravotní stav nebo informace o kondici a stravě.
 • Technické údaje systému
  Vaše IP adresa, ID systému, typ a verze prohlížeče, zásuvné moduly prohlížeče, vaše časové pásmo a poloha a operační systém a platforma, kterou používáte.
 • Údaje o uživatelském profilu
  Vaše uživatelské jméno a heslo, předchozí objednávky a vaše preference.
 • Údaje o pojištění
  To zahrnuje vašeho poskytovatele pojištění, podrobnosti o pojistné smlouvě a číslo pojistky.
 • Údaje o používání
  Jak jste komunikovali se službami společnosti Convatec, včetně webových stránek, webinářů, sociálních sítí, aplikací, SMS zpráv, e-mailů a osobně s našimi agenty nebo zástupci.
 • Marketingové a komunikační údaje
  Jak nebo zda jste souhlasili se zasíláním propagačních materiálů od nás.
 • Finanční a transakční informace
  Veškeré údaje o bankovním účtu, kreditní nebo debetní kartě, které jste poskytli, čísla transakcí a zakoupené produkty.
 • Údaje o průkazu totožnosti
  Jakékoli identifikátory vydané státem, jako jsou čísla sociálního pojištění, čísla národního pojištění (NI) nebo čísla licence k praxi.
 • Informace o ochraně proti podvodům
  Podrobnosti o všech transakcích, které jste s námi provedli, kým a kdy.

Důvody, proč může společnost Convatec shromažďovat vaše osobní údaje

Vaše údaje mohou být shromažďovány z následujících důvodů:

 • Sdělíte nám, že souhlasíte s tím, aby společnost Convatec používala vaše údaje k tomu, aby vám poskytla službu
 • Chystáme se s vámi uzavřít nebo jsme již uzavřeli smlouvu, například objednávku, vzorovou poptávku nebo konzultace
 • Musíme dodržovat zákonné nebo regulační povinnosti
 • Jsme v procesu odhalování nebo prevence podvodů
 • Máme k tomu jiný oprávněný zájem nebo zákonný důvod

Kdy může společnost Convatec shromažďovat vaše osobní údaje

Společnost Convatec shromažďuje vaše osobní údaje, když:

 • Používání našich online služeb (webové stránky, platformy a mobilní aplikace)
 • Setkání se se zástupcem nebo spolupracovníkem společnosti Convatec
 • Žádáte si informace o našich produktech, službách a událostech
 • Účastníte se soutěže nebo propagační akce
 • Žádáte si o vzorky pomůcek k vyzkoušení
 • Nákup produktů a služeb
 • Navštěvujte naše kliniky
 • Účastníte se našich webinářů
 • Účastníte se našeho výzkumu nebo některého z našich klinických hodnocení (jako pacient nebo výzkumný pracovník)
 • Účastníte se případové studie nebo testování produktů a služeb
 • Komunikujte s námi telefonicky, online nebo prostřednictvím kanálů sociálních médií
 • Dává te nám obecnou nebo jinou konkrétní zpětnou vazbu
 • Ucházíte se o práci ve společnosti Convatec

Údaje, které shromažďujeme z jiných zdrojů

Kromě informací, které nám poskytnete, shromažďuje společnost Convatec vaše údaje také z jiných zdrojů, včetně:

 • Třetí strany jednající vaším jménem
 • Partneři, kteří nám pomáhají poskytovat naše produkty a služby
 • Partneři, kteří nás podporují v oblasti zabezpečení a prevence podvodů
 • Pokud požádáte svého poskytovatele péče, aby vaším jménem požádal o služby společnosti Convatec
 • Externí společnosti prodáv ající vaše data
 • Veřejně dostupné informace, jako jsou údaje o sčítání lidu nebo registraci firmy
 • Další legální zdroje

Náš celofiremní závazek chránit vaše soukromí

Snažíme se vám pomoci pochopit, jak vaše údaje používáme a věříme, že každý má právo na soukromí bez ohledu na to, kde žije. Proto všem poskytujeme informace a ovládací prvky potřebné k pochopení a správě toho, jak jsou jejich údaje shromažďovány a používány.

Jak používáme vaše údaje

Vaše osobní údaje používáme z následujících důvodů:

Zpracování vašich požadavků
Vaše údaje potřebujeme ke zpracování žádostí, poskytování našich služeb nebo ověřování vašeho pojištění.

Komunikace s vámi
Vaše osobní údaje potřebujeme, abychom mohli odpovídat na žádosti a sdělení, které jste nám zaslali, nebo vás požádat o zpětnou vazbu nebo o informace. Tyto údaje také potřebujeme k marketingu našich produktů a služeb. Pokud je to relevantní, můžeme vás kontaktovat s důležitými oznámeními a servisními zprávami, jako jsou informace o bezpečnosti produktu, nebo si s vámi promluvit o vašem zdravotním stavu.

Vylepšování a přizpůsobování vašeho prostředí
Pokud přizpůsobíte své služby nebo komunikaci (pokud máte možnost), budou tyto informace použity k přizpůsobení způsobu, jakým s vámi komunikujeme nebo vám poskytujeme služby. Z personalizace se můžete kdykoli odhlásit změnou svých preferencí nebo zasláním e-mailu na dataprivacy@convatec.com.

Posilování našich služeb
Osobní údaje nám pomáhají posilovat a zlepšovat naše služby a provádět interní práci, jako je audit, analýza dat a řešení problémů.

Zabezpečení a prevence podvodů
Vaše údaje mohou být použity k ochraně jednotlivců, zaměstnanců a společnosti Convatec, k zajištění ochrany před ztrátami, zajištění kvality a k prevenci podvodů.

Dodržování zákonů
Vaše osobní údaje používáme k tomu, abychom vyhověli platným zákonům, například ke splnění daňových nebo oznamovacích povinností nebo abychom vyhověli zákonným vládním požadavkům.

Právní základ společnosti Convatec pro zpracování vašich údajů

Společnost Convatec použije vaše osobní údaje pouze v případě, že k tomu bude mít platný právní základ.
Ve většině případů to bude založeno na vašem výslovném souhlasu, nebo když je to nezbytné pro plnění smlouvy s vámi, jako je zaslání vzorku nebo služby, kterou jste si vyžádali. S vaším souhlasem můžeme osobní údaje použít i pro jiné účely.
Kdykoli jsou poskytnuty informace, společnost Convatec je ověří v závislosti na místních právních požadavcích, například v některých zemích budeme ze zákona povinni ověřit, zda má lékař licenci, než mu zašleme informace o produktu.
Při sdílení vašich údajů s třetími stranami od nich ze zákona vyžadujeme, aby respektovaly bezpečnost vašich osobních údajů a zacházely s nimi v souladu s našimi zásadami a pokyny. Nedovolujeme poskytovatelům služeb třetích stran, aby používali vaše osobní údaje pro své vlastní účely, a povolujeme jim zpracovávat vaše osobní údaje pouze pro stanovený účel.

Další informace najdete v zásadách právního základu společnosti Convatec.

S kým sdílíme vaše údaje a proč

Společnost Convatec může sdílet vaše osobní údaje s interními i externími stranami.

Interní strany
Vaše údaje můžeme sdílet s dceřinými společnostmi ve skupině Convatec Group, které jednají jako společní správci nebo zpracovatelé (a které poskytují služby správy systému nebo provádějí služby podávání zpráv).

Externí strany
Vaše údaje můžeme sdílet s:

 • Poskytovatelé služeb, kteří vystupují jako zpracovatelé, kteří nám pomáhají poskytovat služby, jako je IT a správa systému.
 • Odborní poradci, kteří jednají jako zpracovatelé nebo společní správci, včetně zástupců, právníků, bankéřů, auditorů a pojišťoven, kteří poskytují poradenské, bankovní, právní, pojišťovací nebo účetní služby.
 • Daňové úřady, regulační orgány a další příslušné orgány jednající jako zpracovatelé nebo společní správci, kteří za určitých okolností vyžadují hlášení o činnostech zpracování.

Ostatní účastníci řízení
Vaše údaje můžeme sdílet s dalšími stranami, se kterými jsme se rozhodli prodat, převést nebo sloučit části našeho podnikání; nebo firmy, které získáváme. Všechny nové podniky musí uchovávat, chránit a používat vaše osobní údaje stejným způsobem, jak je uvedeno v tomto oznámení o ochraně osobních údajů.

Jak chráníme vaše údaje

Vaše osobní údaje uchováváme v bezpečí prostřednictvím kombinace administrativních, technických a fyzických bezpečnostních opatření, která zohledňují povahu vašich údajů, způsob jejich zpracování a veškerá rizika, kterým čelí. Společnost Convatec také používá nástroje pro zabezpečení a ochranu proti podvodům k ochraně svých webových stránek a mobilních aplikací.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Doba, po kterou vaše údaje uchováváme, se bude lišit v závislosti na jejich účelu. V každém případě uchováváme vaše údaje pouze po dobu nezbytně nutnou. To zahrnuje právní, účetní nebo vykazovací důvody.
Mezi další faktory patří množství, povaha a citlivost údajů, potenciální riziko újmy způsobené neoprávněným použitím nebo zveřejněním, proč jsme je shromáždili a zda existuje způsob, jak můžeme postupovat bez vašich údajů. Chcete-li získat další informace, můžete si vyžádat kopii našich zásad uchovávání údajů prostřednictvím našeho online kontaktního formuláře.

Jak chráníme vaše data při přenosu

Aby bylo možné efektivně zpracovávat vaše osobní údaje, mohou být předány nebo zpřístupněny jiným subjektům společnosti Convatec, včetně společností přidružených ke společnosti Convatec nebo poskytovatelů služeb.

Jak společnost Convatec chrání vaše data při jejich přenosu mezi zeměmi

Dodržujeme zákony o předávání osobních údajů mezi zeměmi. Můžete získat přístup k regionální verzi tohoto oznámení o ochraně osobních údajů v místním jazyce (jazycích) s informacemi o tom, jak dodržujeme právní předpisy o ochraně osobních údajů a zabezpečení specifické pro daný region a zemi, které ovlivňují vaše osobní údaje.
Dodržujeme zákony, jako jsou mimo jiné:

 

Jak společnost Convatec chrání přenosy dat mimo EHP a Spojené království

Mnoho našich externích poskytovatelů služeb třetích stran (například konzultanti IT podpory nebo marketingoví agenti) sídlí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) nebo Spojené království (UK). To znamená, že zpracování vašich osobních údajů může zahrnovat jejich přenos mimo tyto regiony.
V tomto případě budou mít vaše údaje stejnou úroveň ochrany jako v EHP a Spojeném království tím, že zajistí, aby příjemce přijal povinnosti týkající se ochrany údajů, které jsou stejné jako ty, které jsou obsaženy v GDPR.
Poskytujeme také dodatečnou ochranu tím, že používáme pouze právní dohody schválené Evropskou komisí.

Jak společnost Convatec chrání data přenášená mimo kontinentální Čínu

Obyvatelé kontinentální Číny mohou mít své osobní údaje zpracovávány v zemích/oblastech mimo pevninskou Čínu. To bude provedeno v souladu s místními zákony, včetně zákona o ochraně osobních údajů. Tyto osobní údaje můžeme také předat třetím stranám, které je mohou ukládat nebo přenášet mimo kontinentální Čínu. Společnost Convatec ukládá stejnou nebo podobnou odpovědnost za ochranu (včetně požadavků na oznámení a souhlas) třetím stranám.

Další webové technologie

Jak společnost Convatec používá službu reCAPTCHA

Společnost Convatec používá na některých svých webových stránkách technologii společnosti Google nazvanou reCAPTCHA. reCAPTCHA je technologie, která umožňuje našim webovým stránkám rozlišovat mezi lidskými uživateli a automatizovanými systémy. To je navrženo tak, aby se zabránilo zneužití a zneužití našich webových stránek tím, že k nim budou mít přístup pouze lidé.
reCAPTCHA rozlišuje mezi lidmi a automatizovanými systémy tím, že sleduje osobní údaje, jako jsou vzorce psaní, kliknutí myší nebo dotyky obrazovky. Tyto informace se neukládají ani neshromažďují. Další informace o tom, jak společnost Google tyto informace používá, naleznete na níže uvedeném odkazu.

Služby přehrávače videa

Na našich webových stránkách hostujeme videa pomocí různých služeb přehrávače videa, včetně YouTube. Ty obvykle používají rozšířenou verzi přehrávače pro ochranu osobních údajů ke správě shromažďování vašich osobních údajů.
Kliknutí na tlačítko Přehrát v jedné z těchto verzí přehrávače videa znamená, že bude ukládat a shromažďovat údaje o interakci z vašeho počítače, ale nebude shromažďovat osobní údaje. To znamená, že sledování videa na našich webových stránkách nepersonalizuje váš obsah na dané službě přehrávače ani při žádné z vašich následných návštěv této videoplatformy.

Služba online chatu

Některé z webových stránek společnosti Convatec obsahují online chat nebo službu "chatbota". Tuto službu poskytují naši partneři. Když používáte naše chatboty, tito partneři shromažďují dostupné informace, aby mohli sledovat, jak jsou jejich služby využívány.

Odkazy a webové stránky třetích stran

Webové stránky společnosti Convatec obsahují odkazy třetích stran, které vás mohou přesměrovat na jiné webové stránky, zásuvné moduly nebo aplikace. Kliknutí na tyto odkazy nebo připojení k těmto službám může těmto externím webovým stránkám umožnit shromažďovat nebo sdílet údaje o vás.
Společnost Convatec nemá kontrolu nad webovými stránkami třetích stran ani nad tím, jak používají vaše údaje. Doporučujeme vám, abyste si přečetli oznámení o ochraně osobních údajů všech webových stránek, které navštívíte a které mohou mít obavy.

Vaše práva týkající se vašich osobních údajů

Každý má právo znát jakékoli osobní údaje, ke kterým má společnost Convatec přístup, mít k nim přístup, opravovat je, přenášet a omezovat jejich zpracování. Můžete také požádat o výmaz svých osobních údajů.
Pokud se rozhodnete tato práva uplatnit, nebude s vámi zacházeno diskriminačním způsobem ani se vám od společnosti Convatec nedostane nižší úrovně služeb.

Žádost o přístup k vašim osobním údajům

Kdykoli můžete požádat o přístup ke svým osobním údajům, což je obecně známé jako žádost o přístup k údajům. To vám umožní získat kopii osobních údajů, které o vás uchováváme, a zkontrolovat, zda je zpracováváme v souladu se zákonem.
Můžete tak učinit tak, že nás kontaktujete na dataprivacy@convatec.com.

Aktualizace údajů, které o vás uchováváme

Pokud jsou vaše osobní údaje neaktuální, neúplné nebo nepřesné, můžete nás požádat o aktualizaci těchto údajů. Je možné, že budeme muset ověřit správnost nových údajů, které nám poskytnete. Kontaktujte nás prosím dataprivacy@convatec.com aktualizaci údajů.

Marketingová komunikace

Můžete se odhlásit z odběru marketingových informací od společnosti Convatec a jejích dceřiných společností. Chcete-li se odhlásit z odběru našich propagačních e-mailů nebo zpráv, použijte odkaz uvedený v propagačních zprávách. Případně nás kontaktujte e-mailem na dataprivacy@convatec.com.

Pokud se odhlásíte z odběru těchto marketingových zpráv, nebude se to vztahovat na osobní údaje, které nám byly poskytnuty v důsledku nákupu produktu/služby, regulačního problému produktu, zkušenosti s produktem/službou nebo jiných transakcí.

Požádat o výmaz svých osobních údajů

Můžete nás požádat, abychom vymazali veškeré informace, které o vás uchováváme. Zašlete prosím e-mail našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů na číslo dataprivacy@convatec.com a požádejte o vymazání svých údajů.

Někdy se může stát, že budeme muset žádost odmítnout

V některých situacích nebudeme moci vaší žádosti vyhovět, například pokud nás požádáte o vymazání vašich údajů, kdy je společnost Convatec ze zákona povinna uchovávat záznamy o této transakci, aby vyhověla zákonu.
Můžeme také odmítnout vyhovět žádosti, která by narušila naše legitimní používání údajů pro účely boje proti podvodům a zabezpečení. Dalšími důvody, proč může být vaše žádost zamítnuta, by bylo, pokud by ohrozila soukromí ostatních nebo by ji společnost Convatec považovala za neopodstatněnou, šikanózní nebo extrémně nepraktickou.

Zvláštní okolnosti

Oznámení o ochraně osobních údajů dětí

Společnost Convatec nikdy záměrně neprodává dětem. Některé z našich produktů a služeb však mohou využívat i děti.
Ve všech případech, kdy shromažďujeme údaje od dětí ve věku 13-16 let, budou mít stejná práva jako dospělí, včetně práva na přístup ke svým osobním údajům, jejich aktualizaci a vznesení námitky proti jejich zpracování. Mají také právo požadovat, aby jejich osobní údaje byly vymazány.
U dětí mladších 13 let si vyžádáme souhlas od toho, kdo má rodičovskou odpovědnost za dítě, pokud online služba, kterou nabízíme, není preventivní nebo poradenskou službou.

Jak kontaktovat společnost Convatec ohledně vašich údajů

Máte-li jakékoli dotazy, připomínky, žádosti nebo stížnosti týkající se našeho oznámení o ochraně osobních údajů nebo chcete-li požádat o přístup ke svým údajům nebo o jejich změnu, obraťte se na pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Convatec (DPO) e-mailem na dataprivacy@convatec.com.

Kdo je pověřenec pro ochranu osobních údajů?

Za účelem účinnější ochrany vašich údajů jmenovala společnost Convatec pro skupinu pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO), mezi jehož povinnosti patří ochrana vašich údajů a vaše informování a aktuálnost.
Náš pověřenec pro ochranu osobních údajů zajišťuje, aby toto oznámení o ochraně osobních údajů bylo jasné a snadno srozumitelné, abyste mohli zůstat plně informováni o vztahu mezi vámi, námi a vašimi osobními údaji. Náš pověřenec pro ochranu osobních údajů je zástupcem společnosti Convatec, pokud jde o vaše údaje, takže je odpovědný za zodpovězení jakýchkoli dotazů týkajících se tohoto oznámení o ochraně osobních údajů - nebo za to, zda chcete uplatnit některá ze svých práv uvedených na této stránce.

Jak kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Convatec poštou

Pokud nechcete používat e-mail, zašlete prosím svůj dotaz na následující adresu:

Convatec Group Data Protection Officer
Floor 7
20 Eastborne Terrace
Paddington
London
W2 6LG
United Kingdom

Změny tohoto oznámení o ochraně osobních údajů
Toto oznámení budeme čas od času revidovat aktualizací této stránky, abychom mohli zlepšit prostředí, které poskytujeme. Pokud provedeme jakékoli změny ve způsobu, jakým používáme nebo sdílíme vaše osobní údaje, budeme vás o tom informovat e-mailem a/nebo oznámením na našich webových stránkách.