Clinical Evidence

GranuFlex™

Krytí GRANUFLEX® prokazatelně podporuje hojení ran.

Krytí GRANUFLEX® je spojeno se zlepšeným hojením chronických ran v porovnání s tradičními krytími a jinými hydrokoloidními krytími.

Day, et al. 1995

Existuje důkaz o tom, že zlepšení stavu rány je pravděpodobnější při použití krytí GranuFlex® než při použití jiných hydrokoloidů pro léčbu dekubitů.

V prospektivní, kontrolované multicentrické klinické studii 52 pacientů se zjistilo, že:3 41 z 52 pacientů se zlepšil stav rány při použití krytí GranuFlex® v porovnání s 31 z 51 pacientů léčených krytím Tegasorb™ (hydrokoloidní krytí).

Singh, et al. 2004

V metaanalýze náhodně kontrolovaných studií (RCT – randomized controlled trials) na hydrokoloidních okluzivních krytích v porovnání s běžnou gázou při hojení chronických ran: 4

Analýza 11 prací, které splnily inkluzivní kritéria, zjistila, že úplné hojení se vyskytlo u 51 % vředů v hydrokoloidní skupině v porovnání s 38 % v běžné skupině.

Přehled ekonomických studií v oblasti péče o rány ukázal, že krytí GranuFlex® může snížit celkové náklady na péči a je nákladově efektivní při hojení dekubitů a vředů holeně.

Kerstein, et al. 2001

Studie nákladů Kerstein et al. 5 dospěla k závěru, že:

Náklady na léčbu venózního vředu, který se hojil po dobu dvanácti týdnů, byly nižší s krytími GranuFLEX® než s impregnovanými gázovými krytími.

Krytí GranuFLEX® byla při léčbě dekubitů po dobu dvanácti týdnů nákladově efektivnější než konkurenční hydrokoloidy a fyziologická gáza.

European pressure ulcer guidelines (Evropské standardy na ošetřování proleženin)

Evropský poradní orgán pro proleženiny (EPUAP – The European Pressure Ulcer Advisory Panel) a Americký poradní orgán pro proleženiny (NPUAP – The National Pressure Ulcer Advisory Panel) doporučují používání hydrokoloidů k management hojení dekubitů.

Kategorie/Stupeň 1: Neporušená kůže s přetrvávajícím začervenáním lokalizované oblasti, obvykle nad výčnělkem kosti. Tmavě pigmentované místo nemusí viditelně blednout; jeho barva se může od okolí lišit.

„Zvažte použití hydrokoloidních krytí na ochranu oblastí těla vystavených riziku poranění. (Síla důkazu = C)“

Kategorie/Stupeň 2: Povrchové poškození kůže se projeví jako povrchový vřed s červenou/růžovou spodinou rány, bez povlaku. Mohou se rovněž objevit neporušené anebo otevřené/prasknuté tekutinou naplněné puchýře.

„Používejte hydrokoloidní krytí při dekubitech kategorie/stadia II. na těle v místech, kde se nebudou mačkat anebo odlepovat. (Síla důkazu = B)“

a Tegasorb™ je ochranná známka společnosti 3M.